Tasting Notes / Bottles from ChitaSMWS G13.1 A complete revelation
SMWS G13.1 A complete revelation

Another brand new Scotch Malt Whisky Society distillery number this is G13.1 A complete revelation from a Japanese distillery.